1. Algemeen

1.1 Nederlands  Kampioenschap Vlakland

Het Nederlands Kampioenschap Vlakland (NK Vlakland) wordt gehouden in het voorjaar volgens het cilinderrace principe. Deze wedstrijdvorm is beschreven op de NK Vlakland website. De data van voorronde taken en finale taken wordt elk jaar door de organisatie vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een minimum van 15 voorronde taken. Op de website staan de voorronde dagen. Gemaakte vluchten kunnen middels een IGC-bestand ge-upload worden naar de server van de XContest. De vluchten worden automatisch gevalideerd en op een ranglijst geplaatst. De beste 4 vluchten in deze voorronden van elke piloot gelden. Uit de voorronden worden de beste piloten uitgenodigd voor de finale met als voorwaarde:

  • Minimaal 25% vrouwelijke piloten
  • Minimaal 40% EN-A en/of EN-B paragliders

Als aan de laatste 2 voorwaarden niet wordt voldaan met de hoogst gerankte piloten dan zullen de ondersten van de ranglijst plaatsmaken voor de vrouwen en/of EN-A/B paragliders.

In hoofdstuk 3.5. staat hoe het eindstand tot stand komt.

1.2 Organisatie

Het Nederlands Kampioenschap Vlakland wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie in opdracht van de afdeling Paragliding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Een aantal leden van de wedstrijdcommissie vormen de NK Vlakland-organisatie. De KNVvL erkent de wedstrijd als een officieel Nederlands Kampioenschap.

1.3 NK Vlakland-organisatie  

De NK Vlakland-organisatie faciliteert tijdens de voorrondes de taak generatie. Deze zal volledig automatisch gepubliceerd worden op de vastgestelde wedstrijddagen. De NK Vlakland-organisatie zorgt er tevens voor dat deelnemers tijdens de voorrondes de taken via het Telegram NK Vlakland kanaal toegezonden krijgen. De taken worden ook vermeld op de Xcontest website en de NK Vlakland website. De wedstrijd-taken worden vastgesteld met behulp van een rekenmodel waarmee de weersomstandigheden van de dag in combinatie met de tijd in het jaar objectief worden vertaald in een te vliegen wedstrijd-taak.

De NK Vlakland-organisatie bestaat uit Max Denneboom en Matthijs Derks.

1.4 Plaats

De deelnemers aan het NK Vlakland kunnen tijdens de voorrondes telkens zelf bepalen vanaf welk lierveld in Nederland zij willen starten. De startlocaties kun je vinden bij de taken op de Xcontest. Neem contact op met de wedstrijdleiding om nieuwe velden te laten toevoegen.

Het NK Vlakland wordt afgesloten met een finale voor de 20 geselecteerde piloten van de ranglijst die zo snel mogelijk na de laatste vlucht van de voorrondes wordt vastgesteld. Zie hoofdstuk 1.1 voor de verdeling. Tijdens de finale zorgt de NK Vlakland-organisatie voor de organisatie (lierbedrijf en wedstrijdorganisatie). Deelnemers dienen tot dan toe zelf de actuele ranglijst bij te houden en indien van toepassing de finaledagen te reserveren. Men dient zich op die finale dagen te melden bij de wedstrijdorganisatie op de lierlocatie die in de uitnodiging aan de deelnemers bekend wordt gemaakt. Voor meer details zie de finale pagina.

1.5 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van het NK Vlakland vindt plaats op een door de organisatie te kiezen tijdstip en locatie, normaliter als afsluiting van de finale.

1.6 Deelnemers

Deelname is mogelijk voor piloten met alle nationaliteiten. Deze kunnen ook deelnemen aan het finaleweekend.

Deelnemers en deelneemsters dienen in het bezit zijn van een geldig lier brevet dat overland vliegen toestaat.

1.7 Kosten deelname

Voor de wedstrijdtaken tijdens de voorrondes wordt door de wedstrijdorganisatie geen kosten in rekening gebracht. Uiteraard zijn de gebruikelijke kosten voor het oplieren (bij de eigen vliegclub of elders) voor rekening van de deelnemer.

Tijdens de finale wordt mogelijk een bijdrage van de deelnemers verwacht. Hiervan wordt je van te voren op de hoogte gesteld.

2. Algemene voorwaarden, voorschriften en regels

2.1 Toestel

Er dient gebruik te worden gemaakt van een paraglider zonder hulpmotor. Tijdens de voorrondes dienen de deelnemers zich te conformeren aan de regels van de (eigen) paragliding-club ter plaatse, dit geldt ook voor de te gebruiken paraglider. Tijdens de NK Vlakland finale zijn geen ongecertificeerde paragliders toegestaan.

2.2 Startmethode

De startmethode tijdens de wedstrijd is lierstart. Maximum starthoogte aan de lier tijdens de voorrondes is 1000 meter. De methode van lieren tijdens NK Vlakland finale wordt nader bepaald. Dit zal afhangen van de beschikbare liercapaciteit en wordt bepaald door de NK Vlakland-organisatie. Dit zal in de uitnodiging voor het finale weekend gemeld worden. Deelnemers dienen te beschikken over een traplierrelease en over ervaring met traplieren.

2.3 Luchtruim schending

Het is de verantwoording van de piloot om de beperkingen van het luchtruim waarin de vlucht heeft plaatsgevonden te respecteren. Men dient zich te houden aan de geldende  luchtvaartwet en regelgeving.

Deelnemers dienen zelf aan te kunnen tonen zich niet schuldig te hebben gemaakt aan luchtruim schendingen. Dit houdt in dat bij het ontbreken van “tracklog punten‟ op kritische posities ten aanzien van luchtruim beperkingen de vlucht als ongeldig kan worden beschouwd.

Wedstrijdvluchten voor het NK Vlakland vinden plaats op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Het is mogelijk dat deze vluchten (deels) hebben plaatsgevonden in luchtruim dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor paragliders, zoals militaire CTR’s. In dat geval dient de piloot, voorafgaand aan de vlucht, hiervoor toestemming te verkrijgen van de betreffende luchtvaart autoriteit. Indien je op voornoemde rechtmatige manier luchtruim wil doorkruisen, dien je dit van tevoren door te geven in de Telegram NL airspace groep.

Hierbij is het vereist dat de verkregen toestemming van toepassing is voor alle deelnemers van het NK vlakland zonder verdere eisen aan apparatuur (radio/transponder).

Wanneer dit niet gedaan is en je vlucht doorkruist een dergelijk luchtruim wordt dit beschouwd als een luchtruim schending. Ook buiten de wedstrijddagen kan dit telegram kanaal worden gebruikt om airspace informatie te delen.

2.3 Ground level (GND) & Flight Level (FL)

Voor binnenlandse vluchten geldt dat GND = AMSL. Voor hoogtes vermeld in Flight Level (FL) wordt geen rekening gehouden met de heersende luchtdruk van de dag van de vlucht, er wordt gerekend met de Standaard Atmosferische Druk (bijvoorbeeld FL30 = 3000 voet = 914,4m AMSL.

2.4 Scoringsgebied

Een vlucht wordt als wedstrijdvlucht geaccepteerd indien tenminste het eerste tracklogpunt zich in één van de startcirkels van de NK Vlakland startlocaties bevindt.

2.5 Tracklog

De vlucht wordt geregistreerd met behulp van een GPS toestel met ingebouwde of externe logfunctie. Middels diverse programma’s (bijvoorbeeld SeeYou of Maxpunkte) kan hiervan een zogenaamd IGC-bestand worden gemaakt.  

Het IGC-bestand moet een tracklog bevatten met hoogte registratie (3D) en heeft een geldig G-record (waaraan men aan kan zien of de tracklog na afloop van de vlucht niet is veranderd). De start en landing moeten deel uitmaken van de tracklog. De vastgelegde vluchten mogen maar uit één apparaat afkomstig zijn. Samengestelde tracks worden niet goedgekeurd.

Geadviseerd wordt de tracklog interval op maximaal 5 seconden te zetten.

2.7. Vluchten indienen

De vlucht dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 dagen na de vluchtdatum te worden ingediend op Xcontest. Per taak kan maximaal 1 vlucht per deelnemer  scoren.

Voor de finale-taak geldt dat de vlucht meteen na afloop moet worden ingediend. Het is de verantwoording van de piloot om in ieder geval tot en met de prijsuitreiking een backup te bewaren van zijn eigen IGC-bestanden.

Deelnemers aan de XContest nemen automatisch deel aan het Nederlands Kampioenschap Vlakland (wanneer deelnemers dit aangevinkt hebben), d.w.z. de ingediende overlandvluchten worden tevens gescoord aan de hand van de taak van die dag.  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verbinding met de server (d.w.z. dat hij/zij beschikt over de benodigde software en de verbindingen naar de server en tussen GPS en computer).

2.8. Aansprakelijkheid

De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Vlakland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, aan deelnemers of derden. De piloot is alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het bepalen of de dag voor hem/haar vliegbaar is.

2.9. Diskwalificatie

  1. Deelnemers die bewust foutieve vluchten uploaden en/of die niet voldoen aan dit wedstrijdreglement ofwel opzettelijk onjuiste of onechtelijk gebruik toepassen met het doel om een hogere eindstand te behalen worden voor een periode van 5 jaar uitgesloten van deelname aan het NK Vlakland.  
  2. De NK Vlakland-organisatie kan (als dit besloten wordt door een merendeel van de leden van de  NK Vlakland-organisatie) een deelnemer diskwalificeren voor onsportief, onveilig of ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor piloten die voordeel denken te behalen aan verwijderen van een ge-uploade vlucht en er daarmee voor zorgen dat een taak niet geldig is waar deze wel geldig zou moeten zijn.

3. Competitie

3.1 Ranglijsten

De scoringserver voorziet in de actuele ranglijst tijdens de voorronden. De eindstand komt op de eigen NK Vlakland site te staan.

3.2 Wedstrijdtaken

Op de vastgestelde voorronde wedstrijddagen wordt om 10:00 uur de taak voor die wedstrijddag bekend gemaakt. Dit gebeurt in het Telegram NK Vlakland channel en de NK Vlakland website.

Er zal alleen een taak uitgeschreven worden indien op die dag op grond niveau minder wind is voorspeld dan een door ons vastgestelde limiet (op basis van automatisch gegeneerde getallen van BLIPmaps). Ook moet er wel een thermische verwachting zijn.

Het uitschrijven van een taak is geen indicatie van vliegbaarheid, ieder piloot zal zelf moeten bepalen of het verantwoord is om te gaan vliegen.

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in geval de werkelijke weersomstandigheden duidelijk afwijken van de weersvoorspellingen en dit tot ongewenste situaties leidt of kan leiden de taak vooraf, tijdens of achteraf ongeldig te verklaren. De taak zal in dat geval niet scoren en indien nodig van de website worden gehaald. De deelnemer dient zich ten allen tijde zelf op de hoogte te houden van wijzigingen in de weersomstandigheden.

3.3 Puntenwaardering en geldigheid taak

De vlucht wordt beoordeeld conform de PWCA waarderingsgrondslag (zie daarvoor www.pwca.org). In aanvulling daarop geldt dat ten minste één van de deelnemende piloten goal bereikt heeft; of twee piloten 80%; of drie piloten 70%, of vier piloten 60% of vijf piloten 50% van de taakafstand hebben gevlogen.

Daarnaast moet op minimaal 2 verschillende locaties in Nederland een deelnemer de startcirkel van de taak zijn uitgevlogen. Deze laatste regel is bedoeld om vliegen onder onverantwoorde omstandigheden tegen te gaan. In individuele gevallen kan de organisatie ervoor kiezen een uitzondering te maken, bijvoorbeeld als de condities duidelijk veilig waren.

3.4 Aantal vluchten

Een deelnemer mag een onbeperkt aantal vluchten insturen (per taak scoort maximaal 1 vlucht). De 4 beste vluchten (voorrondes) tellen mee in de ranglijst. De 20 geselecteerde piloten van de ranglijst (na de voorrondes) worden uitgenodigd voor het finale weekeinde en de definitieve strijd om het Nederlands Kampioenschap in de verschillende categorieën. Niet ingevulde finaleplaatsen kunnen door de wedstrijdorganisatie worden vergeven aan deelnemers buiten de top 20 op basis van de volgorde op de overall ranglijst.

3.5 Eindstand

Uitsluitend de finale zal worden gebruikt voor het bepalen van de Nederlands kampioen vlakland en de eindstand. Mocht de finale geen doorgang kunnen vinden dan is er geen Nederlands kampioen.

Er zijn potentieel 9 winnaars;

  • plaats 1, 2 en 3 overall;
  • plaats 1, 2 en 3 tot en met categorie standaard;
  • plaats 1, 2 en 3 van de categorie vrouwen;

De verdeling van medailles in een categorie gaat als volgt plaatsvinden:

Voor een gouden medaille in een categorie moeten er minimaal 3 deelnemers in deze categorie zijn
OF
De nummer 1 uit deze categorie bevindt zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale

Voor een gouden en zilveren medaille in een categorie moeten er minimaal 4 deelnemers in deze categorie zijn
OF
de nummers 1 en 2 uit deze categorie bevinden zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale

Voor een gouden, zilveren en bronzen medaille in een categorie moeten er minimaal 5 deelnemers in deze categorie zijn
OF
de nummers 1, 2 en 3 uit deze categorie bevinden zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale

Bepaling eindstand

Het eindstand wordt definitief bepaald nadat de deadline voor protesten is afgelopen. Deze deadline wordt  tijdens de finaledag gecommuniceerd aan de deelnemende piloten. Aan het eind van het finaledag worden de winnaars bekend gemaakt en geëerd.

4 Protest en beroep

Indien regels overtreden worden, is de NK Vlakland-organisatie gerechtigd de vlucht als ongeldig te verklaren en uit de ranglijst te verwijderen.

De organisatie zal gebruik maken van het principe van “zelfregulering”. Dit houdt in dat de organisatie niet elke vlucht zal controleren op luchtruimschendingen. Uitzondering hierop zijn de vluchten van deelnemers die in de prijzen vallen (nummers 1, 2 en 3 in de verschillende categorieën). Geconstateerde luchtruimschendingen kunnen worden gemeld bij de NK Vlakland-organisatie door het indienen van een protest.

4.1 Protest

Indien ongeldige vluchten worden geconstateerd kan per e-mail protest worden aangetekend bij de NK Vlakland-organisatie wc.schermvliegen@knvvl.nl. Het protest zal worden behandeld door de NK Vlakland-organisatie.  Dit protest dient uiterlijk 1 week nadat de vlucht heeft plaatsgevonden doch vóór het laatste wedstrijd weekeinde ontvangen te zijn door de NK Vlakland-organisatie, dit om mogelijk onterechte deelname aan de finale, toegekende titels en prijzen te voorkomen. Protesten tegen resultaten van het finale weekeinde worden meegenomen vóór het bepalen van de eindstand.

4.2 Beroep

Indien een vlucht niet wordt geaccepteerd kan men hiertegen in beroep gaan bij de NK Vlakland-organisatie onder vermelding van de reden van beroep. Indien nodig worden er andere adviseurs geraadpleegd om tot een gedragen beslissing te komen.

5 Definities

5.1 Een geldige vlucht

Vluchten waarvan tenminste het eerste tracklog punt binnen de startcirkel van een van de startlocaties NK Vlakland ligt en gevlogen tijdens een wedstrijdweekend.

5.2 Voorbehoud

De wedstrijdregels van het Nederlands Kampioenschap Vlakland kunnen worden aangepast aan de actualiteit. De NK Vlakland-organisatie heeft geprobeerd voor alle denkbare aspecten definities en regels te formuleren. De NK Vlakland-organisatie realiseert zich dat naarmate het kampioenschap vordert er vragen kunnen rijzen en zich problemen kunnen voordoen. De NK Vlakland-organisatie zal hiervoor oplossingen “op maat” proberen te vinden en haar beslissingen communiceren per e-mail (indien bekend) naar deelnemers en betrokkenen, via het Telegram NK Vlakland groep en via de NK Vlakland website.